תכנית החומש

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (15.07.2010): תכנית חומש לסיוע לעולי אתיופיה ( 20 בפברואר 2014 )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1979.aspx
החלטה מס. ע/26 של ועדת שרים לענייני עלייה וקליטה מיום 30.06.2010 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 15.07.2010 ומספרה הוא 1979(ע/26).
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:
תכנית חומש לסיוע לעולי אתיופיה
מחליטים
לתקן את החלטת ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה מס' ע/18 מיום 17.5.10 ולנסחה מחדש כלדקמן:
בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3116 מיום […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (05.03.2007): תכנית כוללת לסיוע בקליטת עולים מאתיופיה ושילובם בחברה הישראלית ( )

החלטה מס. ע1/ של ועדת שרים לענייני עליה, קליטה ותפוצות מיום 05.03.2007 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 22.03.2007 ומספרה הוא 1457(ע1/).
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט
 
נושא ההחלטה : תכנית כוללת לסיוע בקליטת עולים מאתיופיה ושילובם בחברה הישראלית
 
מחליטים : להקים ועדה בינמשרדית, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהרכב המנהלים הכלליים של המשרד […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (13.05.2012): שיפור קליטת יוצאי אתיופיה ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4624.aspx
החלטה מספר 4624 של הממשלה מיום 13.05.2012
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: שיפור קליטת יוצאי אתיופיה
מחליטים
בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1665 מיום 13.5.2007, מספר 3116 מיום 10.2.2008, מספר 188 מיום 12.5.2009, מספר 1562 מיום 28.3.2010, מספר 1979 מיום 15.7.2010, מספר 2506 מיום 28.11.2010, ובמטרה להמשיך לפעול לשילובם המוצלח של יוצאי אתיופיה בחברה בישראל, לאשר תכנית כדלקמן:
1. […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (9.2.2014): גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des1300.aspx
החלטה מספר 1300 של הממשלה מיום 09.02.2014
הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה – גיבוש תכנית לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית
מחליטים
1. להטיל על משרד העלייה והקליטה, בשיתוף המשרדים השותפים המנויים מטה, להמליץ לפני הממשלה על מדיניות חדשה לקידום שילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית. המדיניות תגובש תוך קיום הליך התייעצות רב-מגזרי […]