ייצוג הולם

דו"חות האגודה וניירות עמדה

פעילותנו למען הגדלת מספרם של יוצאי אתיופיה המועסקים במשרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים ורשויות מקומיות ( 31 באוגוסט 2014 )

חוק ייצוג הולם – דו"ח פעילות האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה:
דוח יצוג הולם פעילות האגודה אוגוסט 2014

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (28.11.2010): ייצוג הולם ( 20 בפברואר 2014 )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des2506.aspx
 החלטה מס. 2506 של הממשלה מיום 28.11.2010.
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: ייצוג הולם לבני קהילת יוצאי אתיופיה בשירות המדינה
מחליטים
בהתאם לסעיף 15א לחוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט-1959, ובהמשך להחלטת הממשלה מס' 1665 מיום 13.5.2007, בנושא קליטת עולים מאתיופיה בשירות המדינה:
א. בשנת 2011, תיועדנה לבני קהילת יוצאי אתיופיה 30 משרות נוספות באחד מהדירוגים האקדמאיים בשירות המדינה, מתוכן […]