יחידות הארגון

דוברות

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה מקיימת קשר רציף ועקבי עם ערוצי התקשורת הכתובה והאלקטרונית, מתוך מטרה להביא את ענייניה אל סדר היום התקשורתי הציבורי. בכך אנו מבקשים לקדם את ההיכרות של הציבור הרחב עם הסוגיות הטורדות את יוצאי אתיופיה בישראל, לחזק את נקודת הקישור עם כלל הקבוצות בחברה ולתרום את חלקנו בשיח החברתי-תרבותי.

סנגור

פעילות השדולה והסנגור שמקיימת האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה נועדה לקדם מדיניות שילוב שבכוחה להבטיח את השתלבותם המלאה של יוצאי אתיופיה בישראל. מתוך כך, אנו פועלים להגברת המודעות של הרשות המחוקקת ושל משרדי הממשלה לקשייהם ולצורכיהם של יוצאי אתיופיה בישראל. לצד פעילות זו מתקיימת פעילות שנועדה לעודד את מעורבותם של יוצאי אתיופיה ביוזמות לשינוי המדיניות הנהוגה כלפיהם. הפעילות עם הקהילה נעשית בתיאום ושיתוף עם היחידה למעורבות בקהילה.

מעורבות בקהילה

מעורבות הקהילה ושיתוף פעולה עמה נחוצים מאד לקידום כל מהלך הבא לשנות מדיניות ומציאות. יחידת המעורבות בקהילה נועדה עבור משימה זו, באמצעות פעילות משותפת עם פעילים חברתיים וקהילתיים, סטודנטים ובני נוער ננקטים מהלכים שנועדים לתת מענה לבעיות הנובעות מחיי היומיום, ולהתמודד עם סוגיות הנוגעות למצבם ולמעמדם של בני הקהילה ביישובים השונים.

מחקר ואסטרטגיה

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה מבססת את פעילותה בתחום החינוך, הדיור, הרווחה והתעסוקה באמצעות מחקרים, דו"חות ומידע מהשטח. נגישות לממצאים עדכניים בנושא מצבה של קהילת יוצאי אתיופיה משמשת כמקור לייעוץ עבור היחידות השונות בארגון – מקור לגיבוש מדיניות כלל ארגונית ומקור לטיפול בסוגיות פרטניות. פעילות זו מסייעת הן לקידום היוזמות שבתחום השדולה והן לקידום היוזמות שבתחום המעורבות בקהילה. מלבד זאת, יחידת המחקר והאסטרטגיה אחראית על כתיבתו של מידע המונגש אל הקהילה, ועיקרו נוגע לזכויותיה ולסוגיות הנוגעות להתמודדות עם אתגרי היומיום.

רשתות התקשורת

האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה רואה חשיבות רבה בשיתוף הציבור במידע, בסוגיות ובאתגרים העולים בפניה תוך כדי פעילותה. על-כן, היא מעמידה לרשות הציבור מספר דרכי התקשרות עמה (אתר אנטרנט, עמוד פייסבוק וניוזלטר) אשר דרכן מונגש לכלל הציבור, וליוצאי אתיופיה בפרט, מידע מחקרי, מידע מהשטח, עדכונים שוטפים על פעילות האגודה, היוודעות לזכויות ולמוקדי פניות בנושאים שונים, לוח משרות פנויות, לוח אירועים ועוד.

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל ברשתות התקשורת שלנו; הן בעמוד הפייסבוק והן בכתיבת כתבות לאתר העולות בקנה אחד עם מטרות האגודה. אימייל למשלוח כתבות: contact@iaej.co.il (האגודה הישראלית למען יהודי אתיופיה שומרת לה את הזכות להכריע על מידת רלבנטיות הכתבה טרם פרסומה).