PolitiWatch – עד כמה אמירות הפוליטיקאים אמינות? החזון המרכזי שלהשגתו מנהלי האתר חותרים הוא השבת ערך האמת למרכז הבמה של השיח הציבורי והפוליטי בישראל.

16 בינואר 2014
יוזמות חברתיות

החזון המרכזי שלהשגתו מנהלי האתר חותרים הוא השבת ערך האמת למרכז הבמה של השיח הציבורי והפוליטי בישראל.

הגברת המעורבות הפוליטית בחברה, עם דגש על אוכלוסיה צעירה.

שיקום אמון הציבור בנבחריו ובשיטה הדמוקרטית.

הגדלת מידת השקיפות והאחריות של נבחרי הציבור.

אל האתר:  http://www.politiwatch.co.il/