עלון הסברה להורים על החינוך המיוחד

7 ביולי 2013
עלוני מידע
עלון הסברה להורים על החינוך המיוחד
מטעם אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה
אגודה ישראלית למען יהודי אתיופיה מתריעה במשך שנים בפני משרד החינוך על הצורך ההכרחי בהבטחת הליך הוגן בכל הקשור להשמתם של תלמידים יוצאי אתיופיה בחינוך המיוחד. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח, 1988 קובע בין היתר כי יש לתת עדיפות להפניית ילד עם צרכים מיוחדים לבית ספר רגיל. חשוב שההורים יידעו על הזכות הזו, אולם צריך להיות מודעים לכך שילד הלומד בבית ספר רגיל אינו מקבל לעתים מענה לכל צרכיו המיוחדים.
איך מתרחשת ההפניה לחינוך המיוחד?
1.    מורה/גננת הנתקלת בבעיות עם תלמיד (בגילאי 3 – 21), פונה ליועצת החינוכית של בית הספר או למנהלת.
2.    היועצת או המנהלת חייבות לקבל את הסכמתכם בכתב להפניית הילד לאבחון בשירות הפסיכולוגי-ייעוצי של הרשות המקומית (עירייה או מועצה) שהם אלה שעשויים להמליץ על העברתו לחינוך המיוחד. בנוסף, יש באפשרותכם לערוך אבחון באופן פרטי אצל פסיכולוג חינוכי מומחה, אולם במימונכם הפרטי. תוצאות האבחון ימסרו לכם ואתם רשאים לדרוש את סיכום האבחון בכתב.
3.    הפסיכולוג המאבחן בשירות הפסיכולוגי-ייעוצי יזמין אתכם לשיחה בה ינסה לשכנע אתכם כי טובת הילד דורשת מסגרת קטנה ותומכת.
4.    מסגרת החינוך המיוחד מאפשרת לקבל את הצרכים המיוחדים של הילד לכן לא תמיד כדאי למנוע את ההשמה לחינוך המיוחד ממי שבאמת זקוק לפתרונות שהיא מספקת.
5.    בשלב הבא מועבר כל החומר – האבחון הפסיכולוגי, בצרוף דו"ח בית הספר להעברת ילדכם למסגרת מיוחדת – למחלקת החינוך של הרשות המקומית.
6.    מחלקת החינוך של הרשות המקומית מזמינה ועדת השמה, שברוב המקרים מקבלים גם ההורים הזמנה לוועדה. אם הוזמנתם לוועדה ובחרתם שלא להופיע, החלטות הוועדה תקפות. במידה ולא קיבלתם הזמנה לוועדה, זכותכם לערער על החלטות הועדה שהתקבלו ללא נוכחותכם.
 
ועדת השמה – הגוף הרשאי על פי החוק להחליט אם תלמיד זקוק לחינוך מיוחד ובאיזו מסגרת.
הפניית תלמיד אל וועדת ההשמה על ידי גורם בגן הילדים או בבית הספר מחייבת קבלת אישור מוקדם של ועדת השילוב היישובית.
ועדת ההשמה בהרכב מלא כוללת 7 חברים:
 1. נציג הרשות המקומית (העירייה או המועצה) – משמש כיושב ראש הוועדה.
 2. שני מפקחים של משרד החינוך, שאחד מהם הוא מפקח של החינוך המיוחד.
 3. פסיכולוג של הרשות המקומית.
 4. רופא מומחה ברפואת ילדים.
 5. עובד סוציאלי עם 5 שנות ניסיון בטיפול בילדים חריגים.
 6. נציג של ועד ההורים הארצי לחינוך המיוחד.
 
הרכב חסר (מינימאלי) של ועדת השמה חייב לכלול:
 1. יו"ר ועדת ההשמה המופקד על יישום חוק החינוך המיוחד וגם על חוק חינוך חובה.
 2. פסיכולוג חינוכי (כיוון שמדובר באבחנות מקצועיות).
 3. מפקח חינוך מיוחד.
הפניית התלמיד לועדת השמה חייבת להיות מלווה בשאלון הפנייה אותו ממלא בית הספר, המרכז את המידע אודות התלמיד. החוק מחייב את הועדה לעיין בשאלון זה ובחוות דעת פסיכולוגית מאת פסיכולוג מומחה. ועדת השמה שדנה בתלמיד ללא שני הדו"חות הנ"ל – פסולה. כמו כן חייבת הועדה לפרט בפניכם את נימוקיה להחלטה. דיוני הועדה צריכים להיות מנוהלים בשפה המובנת לכם. זכותכם לבקש הבהרות כאשר הדברים אינם ברורים. אם אינכם שולטים בשפה העברית, עליכם להודיע על כך ליו"ר הועדה, ולדיון יוזמן מתורגמן. אתם רשאים גם להביא מתורגמן מטעמם.
שאלון ההפניה לוועדה צריך להיות ממולא על ידי מנהל בית הספר עד 1 במרץ. על ההורים להתעקש שלא לקיים את ועדת השמה עד אשר שאלון ההפניה מטעם בית הספר מובא לידיעתם ומוגש להם לחתימה. עליהם להיזהר שלא לחתום על השאלון אם כתובים בו דברים שאינם מקובלים עליהם.
תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל, שלא הופנה לשירות הפסיכולוגי-החינוכי או לגורם אחר עד סוף כיתה ה' בשל בעיות בתחום הלמידה או ההתנהגות, לא יופנה לוועדת השמה אלא על פי דרישה שלכם או באישור של ועדת השילוב היישובית.

 

ועדת שילוב

תיקון לחוק החינוך המיוחד התשס"ג, 2002, קובע את זכותו של כל ילד עם מוגבלות בגיל 3 – 18, לקבל מענה לצרכיו על ידישילוב בכיתה הרגילה בבית ספר רגיל. מדובר בילד שיש לו לקות משמעותית, קוגניטיבית או שפתית (גופנית, נפשית, שכלית, רגשית התנהגותית, חושית או שפתית) וכן בילד עם לקוי התפתחות כוללנית, המגבילה את יכולתו להתאים עצמו למסגרת.
חשוב להדגיש: אם ילדכם הוא בעל צרכים מיוחדים, זכותכם לפנות לוועדת השילוב הבית ספרית (מנהל, מחנך כיתה, נציג חינוך מיוחד, יועץ בית הספר) שתחליט האם ילדכם זכאי להיכלל בתוכנית השילוב.ועדת שילוב חייבת לפעול בכל מוסד חינוך, והיא אשר תחליט על קבלתו של ילד עם צרכים מיוחדים לבית הספר רגיל, תבדוק לאילו שירותים הוא זקוק ותקבע את זכאותו להם במסגרת תוכנית שילוב שקבע שר החינוך. שירותים אלה כוללים הוראה מתקנת, טיפולים ביצירה ובהבעה, וכן שירותים פסיכולוגים ועזרים-מסייעים על פי התוכנית החינוכית הייחודית שמותאמת באופן אישי לכל תלמיד.
פנייה לועדת השילוב באה במקום ועדת ההשמה והיא צריכה לבוא ביוזמתכםלא תתבצעהפנייה לועדות ההשמה, המחליטות האם להפנות ילד לחינוך המיוחד, במידה ותביעו העדפה לקיים את ועדת השילוב. במקרים שבהם יש הפניה אוטומטית לועדת השמה אתם יכולים להתעקש על ועדת שילוב קודם לכן. מומלץ לדרוש שועדת השילוב תהיה כמה שיותר מפורטת מבחינת המלצותיה ושיתנהל רישום מדויק של מסקנות הועדה כדי שלאחר מכן תוכלו לבדוק האם מיושמות המלצות הועדה כפי שהתחייבה עליהן מראש.
ועדת שילוב כוללת 4 או 5 חברים:
 1. מנהל בית הספר.
 2. מחנך הכתה.
 3. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד, כגון מורה השילוב, מדריך מטעם המתי"א (מרכז תמיכה ישובי- אזורי), או מנהל המתי"א בתאום עם המפקח על החינוך המיוחד.
 4. פסיכולוג חינוכי או יועץ חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי בישוב.
 5. המנהל רשאי למנות בעל מקצוע נוסף לפי העניין.
תלמיד עם צרכים מיוחדים המשולב בבית ספר רגיל זכאי לשירותים מיוחדים הכוללים:
 1. עזרים מסייעים – ציוד ומכשירים.
 2. שירותי סיוע – ליווי על ידי סייע/ת במהלך יום הלימודים.
 3. שירותים פסיכולוגיים.
 4. שירותים פרא-רפואיים (כמו ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, פיסיותרפיה ועוד).
 5. כל שירות נוסף שיקבע שר החינוך.
ועדת השילוב וועדת ההשמה חייבות לשמוע את עמדתכם בטרם קבלת ההחלטהבבואכם לוועדה חשוב לדרוש פירוט בנוגע לאיזה צרכים בדיוק יש לילדכם ולאילו עזרים יזדקק לשם הערכת התקציב המדויק של הטיפול בילדיכם.

 יש לזכור כי אתם אלה שחייבים לפנות ישירות לועדת השילוב על מנת לקבל שירותים מיוחדים להם זכאי הילד בעיקר בכל הנוגע לשירותי הסיוע. גם מורה, יועץ, רשות החינוך המקומית או ועדת השמה מוסמכים להפנות ילד לוועדת שילוב אך הם חייבים ליידע על כך את ההורים. הורה המבקש לדון בעניינו של ילדו יפנה בבקשה בכתב להנהלת בית הספר. עליו לצרף לבקשה מסמכים המאפיינים את הלקות ואת רמת התפקוד.

ועדת ערר
אם אינכם מרוצים מהחלטת וועדת ההשמה או ועדת השילוב, אתם יכולים לערער על ההחלטה תוך 21 יום מקיום ועדת ההשמה או השילוב, על ידי פנייה לועדת ערר מחוזית. עליכם לדאוג שיהיו בידיכם המסמכים הבאים: מכתב מטעמכם, שאלון הפנייה לועדת השמה מבית הספר, אבחון פסיכולוגי (כדאי לקבל אבחון נוסף) וכיו"ב כדי שתוכלו להציג את טענותיכם באופן ענייני ומסודר. ועדת ערר כוללת 7 חברים:
 1. מנהל מחוז של משרד החינוך והתרבות או נציגו- הוא היו"ר שיזמן את הועדה
 2. פסיכולוג חינוכי מחוזי של משרד החינוך והתרבות
 3. מפקח לחינוך מיוחד
 4. עובד סוציאלי מתוך רשימה שקבע שר העבודה והרווחה
 5. רופא מומחה מתוך רשימה שקבע שר הבריאות
 6. הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שקבע השר מתוך רשימות מארגוני הורים במערכת החינוך.
 7. נציג של ארגון ציבורי.
על מנת לקיים ועדת ערר מחוזית יש לפנות לקו הפתוח של משרד החינוך 1-800-222-003 כדי לקבל את פרטי המחוז אליו אתם שייכים לשם הפניית בקשה לועדת ערר. לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגודה 02-6789673.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים