מחקרים ופרסומים

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (15.07.2010): תכנית חומש לסיוע לעולי אתיופיה ( 20 בפברואר 2014 )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1979.aspx
החלטה מס. ע/26 של ועדת שרים לענייני עלייה וקליטה מיום 30.06.2010 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 15.07.2010 ומספרה הוא 1979(ע/26).
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:
תכנית חומש לסיוע לעולי אתיופיה
מחליטים
לתקן את החלטת ועדת השרים לענייני עלייה וקליטה מס' ע/18 מיום 17.5.10 ולנסחה מחדש כלדקמן:
בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3116 מיום […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (05.03.2007): תכנית כוללת לסיוע בקליטת עולים מאתיופיה ושילובם בחברה הישראלית ( )

החלטה מס. ע1/ של ועדת שרים לענייני עליה, קליטה ותפוצות מיום 05.03.2007 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 22.03.2007 ומספרה הוא 1457(ע1/).
הממשלה ה-31 אהוד אולמרט
 
נושא ההחלטה : תכנית כוללת לסיוע בקליטת עולים מאתיופיה ושילובם בחברה הישראלית
 
מחליטים : להקים ועדה בינמשרדית, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהרכב המנהלים הכלליים של המשרד […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (09.08.2005): משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה ( )

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/08/des4115.htm

החלטה מס. 4115 של הממשלה מיום 09.08.2005.
הממשלה ה – 30 אריאל שרון
נושא ההחלטה : משאבים למימון הכפלת מספר העולים מאתיופיה
מחליטים : בהמשך להחלטת הממשלה מס. 3368(אתפ/3) מיום 10 במארס 2005 ולדיון מיום 31.7.2005 בוועדת השרים לענין שארית יהודי אתיופיה (מס. אתפ/5) בהשתתפות ראש הממשלה:
1. להקצות בשנת 2006 סכום בסך 200 מליון ש"ח שיועבר לנושא הכפלת […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

דיווח בעניין העלאת הממתינים לעלייה מאתיופיה (06.03.2005) ( )

מתוך: http://www.pm.gov.il/PMO/vadot/ethiopia/des3356.htm
החלטה מס. אתפ2/ של ועדת שרים לענין שארית יהודי אתיופיה מיום 17.11.2004 אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 06.03.2005 ומספרה הוא 3356(אתפ2/).
הממשלה ה – 30 אריאל שרון
נושא ההחלטה : דיווח בעניין העלאת הממתינים לעלייה מאתיופיה
מחליטים : א. לרשום את סיכום הדיון אשר התקיים בלשכת ראש הממשלה ביום 4.2.2004 כדלקמן:
"א. בהתאם […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (27.11.2011): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן ( )

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2011/11/des3885.htm
החלטה מס. 3885 של ממשלה מיום 27.11.2011
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה : הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן
מחליטים : א. להנציח את יהודי אתיופיה, שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן. הנספים יונצחו בלוח זיכרון, אשר יוצב במתחם של אנדרטת הזיכרון להנצחת הנספים מאתיופיה, הנמצאת בהר הרצל.
ב. להטיל על השר מיכאל איתן לעמוד […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

תיקון החלטת ממשלה (17.05.2012): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4630.aspx
החלטה מספר 4630 של הממשלה מיום 17.05.2012
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:
הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן – תיקון החלטת ממשלה
מחליטים
לתקן את סעיף ד' בהחלטת הממשלה מספר 3885 מיום 27.11.2011, ולנסחו כדלקמן:
"ד. הוועדה תגבש קריטריונים אחידים לבחינת רישום הנספים ותוכנית עבודה להנצחתם, לרבות צילום, תיעוד והפקת כלים הסברתיים וחינוכיים הנובעים מתהליך […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

תיקון החלטת ממשלה (08.05.2013): הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/SECRETARY/GOVDECISIONS/2013/Pages/des110.aspx
החלטה מספר 110 של הממשלה מיום 08.05.2013
הממשלה ה – 33 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה:
הנצחת יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן – תיקון החלטת ממשלה
מחליטים
בהמשך להחלטות הממשלה מס' 3885 ("להלן ההחלטה") מיום 27.11.2011, והחלטה מס' 4630, מיום 17.5.2012, שעניינן הנצחתם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם מאתיופיה לישראל דרך סודן:
א. במקום סעיף ב' להחלטה יבוא:
"ב. להטיל […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (28.03.2010): מינוי קייסים נוספים לקהילה האתיופית ( )

מתוך: http://www.sela.pmo.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2010/03/des1562.htm
החלטה מס. 1562 של הממשלה מיום .28.03.2010
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה : מינוי קייסים נוספים לקהילה האתיופית
מחליטים : א. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 477(ע23/) מיום 24.12.92 שעניינה דין וחשבון מסכם של הוועדה הבינמשרדית להסדרת שאלת הקייסים, להטיל על השר לשירותי דת להקצות 6.5 תקנים לטובת מינוי 13 קייסים חדשים בחצאי משרה אשר יתווספו ל44- קייסים […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (13.05.2012): שיפור קליטת יוצאי אתיופיה ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4624.aspx
החלטה מספר 4624 של הממשלה מיום 13.05.2012
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: שיפור קליטת יוצאי אתיופיה
מחליטים
בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1665 מיום 13.5.2007, מספר 3116 מיום 10.2.2008, מספר 188 מיום 12.5.2009, מספר 1562 מיום 28.3.2010, מספר 1979 מיום 15.7.2010, מספר 2506 מיום 28.11.2010, ובמטרה להמשיך לפעול לשילובם המוצלח של יוצאי אתיופיה בחברה בישראל, לאשר תכנית כדלקמן:
1. […]

החלטות ממשלה, חוקים ופרוטוקולים

החלטת ממשלה (12.05.2009): קליטת בני העדה האתיופית ( )

מתוך: http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des188.aspx
החלטה מס. 188 של הממשלה מיום 12.05.2009.
הממשלה ה – 32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה: קליטת בני העדה האתיופית
מחליטים
בהמשך להחלטה מס' 3116 של הממשלה מיום 10 בפברואר 2008 (להלן – ההחלטה), שעניינה תכנית חומש לקליטת בני העדה האתיופית (להלן – התכנית), ובמטרה לאפשר את המשך מימושה בשנים 2009 ואילך, לקבוע כדלקמן:
1. לתקן את סעיף 8.1. להחלטה, ולקבוע את […]

« לעמוד הבא לעמוד הקודם »